Monday, July 17, 2017

So sánh Medicare Advantage và Medigap: Chương trình nào là sự lựa chọn tốt nhất?

 
Quý vị khong nên quá tin tưởng vào Medicare và Medicaid. Với cái đà nầy GOP sẽ bớt dần ngân quỹ cho các chương trình giúp người già, bệnh tật và nghèo. 
Và xin đừng nghĩ sai lầm Đảng Dân Chủ Mỹ là CS. 
Sent from my iPhone

On Jul 17, 2017, at 6:50 AM, vuthach nguyen p> wrote:
 
 
So sánh Medicare Advantage và Medigap: Chương trình nào là sự lựa chọn tốt nhất?

Medicare Advantage vs. Medigap: Which Is the Best Choice? 


Wendy Connick

Given the high cost of private insurance, especially for seniors, Medicare can be a retiree's best friend. But wading through all the information to make the right decisions about your Medicare plans can be quite a task. One of the most important Medicare-related decisions you'll face is whether to buy a Medicare Advantage plan or go with an " original Medicare plus Medigap" setup.

Với chi phí bảo hiểm tư nhân cao, đặc biệt đối với người cao niên, Medicare có thể là người bạn tốt nhất của người đã về hưu. Nhưng một việc cần làm là bạn phải tìm hiểu  tất cả các thông tin để có một quyết định tốt khi chọn ra một chương trình nào của Medicare. Một trong những quyết định quan trọng nhất liên quan đến Medicare bạn phải đối mặt là bạn có nên mua một chương trình Medicare Advantage hay chọn mua thêm một chương trình Medigap bổ xung vào  chương trình " Medicare truyền thống ".

The pros of original Medicare plus Medigap
Các ưu điểm của Medicare truyền thống có mua thêm Medigap

Original Medicare, meaning Medicare Part A and Part B, covers expenses related to hospital visits and most other medical services. However, it doesn't cover all your medical expenses related to hospital visits and most other medical services That's where Medigap comes in, offering coverage for expenses that original Medicare leaves up to you. The benefits of choosing a Medigap plan include:

Medicare truyền thống là Medicare Phần A và Medicare Phần B, bao trả các chi phí liên quan đến bệnh viện và hầu hết các dịch vụ y tế khác. Tuy nhiên, Medicare truyền thống không bao trả tất cả các chi phí y tế liên quan đến bệnh viện và các dịch vụ y tế khác. Đó là lý do tại sao chương trình Medigap được thành lập, bao trả các khoản chi phí mà Medicare truyền thống không trả cho bạn. Những thuận lợi khi lựa chọn một chương trình Medigap là:

1/  More physicians to choose from. Most Medicare Advantage plans are network-based, whereas Medigap works for any doctor who accepts Medicare (which includes most of them).

Bạn có nhiều bác sĩ hơn để lựa chọn. Hầu hết các chương trình Medicare Advantage đều buộc bệnh nhân phải sử dụng các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế trong tuyến (HMO), trong khi Medigap bao trả chi phí y tế cho bất kỳ bác sĩ nào chấp nhận Medicare ( hầu hết các bác sỹ đều chấp nhận Medicare).

2/  You don't need to get a referral to see a specialist. In fact, you don't even need to choose a primary care physician with Medigap.

Bạn không cần phải có giấy giới thiệu để khám bệnh với một bác sỹ chuyên khoa. Trên thực tế, bạn thậm chí không cần phải chọn một bác sĩ gia đình  trong chương trình Medigap.

3/  The options are less confusing. There are just 10 flavors of Medigap plan, and these 10 types of plan are exactly the same all across the country. That makes it a whole lot simpler to figure out which plan is best for you.

Khi lựa chọn Medigap các bạn ít khi bị nhầm lẫn. Medigap chỉ có 10 chương trình, và 10 chương trình này đều giống nhau tại khắp nơi trên toàn quốc. Điều đó đã đơn giản hóa rất nhiều để giúp bạn chọn ra chương trình nào là tốt nhất cho bạn.

4/  There is a lot less paperwork involved in using Medigap as opposed to Medicare Advantage plans. With Medigap, the program simply sends a check to the doctor or facility without your involvement. Medicare Advantage typically requires you to make co-pays directly to the provider, adding an extra level of involvement.

Khi lựa chọn Medigap thay vì  Medicare Advantage, bạn sẽ không mất nhiều thì giờ vì thủ tục giấy tờ. Với Medigap, cơ quan điều hành Medigap chỉ cần gửi check cho bác sĩ hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ y tế mà không cần có sự can thiệp của bạn. Medicare Advantage thường gây phiền phức cho thân chủ là yêu cầu bạn phải trực tiếp trả một khoản tiền phụ trả bảo hiểm cho cơ quan cung cấp dịch vụ y tế.

5/   Medigap coverage typically means lower out-of-pocket expenses than a comparable Medicare Advantage plan.

Bảo hiểm Medigap có nghĩa là bạn phải trả một khoản tiền túi thấp hơn so với một chương trình Medicare Advantage tương đương.

The pros of Medicare Advantage
Các ưu điểm của chương trình Medicare Advantage

Not everyone would be better off with a Medigap plan. Medicare Advantage comes with the following upsides:
Không phải tất cả mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn khi chọn một chương trình Medigap. Medicare Advantage có các ưu điểm sau:

1/  Premiums for Medicare Advantage plans are typically lower than those of Medigap plans. Consumer Reports estimates that in 2014, the average premium for Medicare Advantage enrollees was between zero and $100 per month, while the average premium for Medigap enrollees was between $150 and $200 per month.

Lệ phí bảo hiểm hàng tháng cho các chương trình Medicare Advantage thường thấp hơn so với các chương trình của Medigap. Bản báo cáo của người tiêu dùng ước tính rằng trong năm 2014, mức lệ phí trung bình cho người ghi danh với Medicare Advantage là từ  $0  đến $100 mỗi tháng, trong khi mức lệ phí trung bình cho người chọn Medigap là từ  $150 đến  $200 một tháng.

2/  Medicare Advantage plans may include drug coverage options; Medigap plans never do, requiring you to buy a Medicare Part D plan if you want to cover your prescription costs.

Khi chọn chương trình Medicare Advantage, bạn  có thể lựa chọn bảo hiểm thuốc; Các chương trình MediGap không bao giờ bao gồm cả bảo hiểm thuốc, họ yêu cầu bạn phải mua một chương trình Medicare Phần D nếu bạn muốn trang trải các chi phí mua thuốc theo toa bác sỹ.

3/  In order to get guaranteed access to Medigap, you must enroll within six months of signing up for Medicare Part B, assuming you're at least 65 (otherwise, you must enroll within six months of your 65th birthday).

Giả sử  được ít nhất là 65 tuổi, để mua được bảo hiểm Medigap, bạn phải ghi danh mua Medigap trong vòng sáu tháng tính từ ngày bạn ghi danh mua Medicare Phần B, (nếu không mua Medicare phần B, bạn phải ghi danh mua Medigap trong vòng sáu tháng sau ngày sinh nhật 65 tuổi của mình).

4/  After that initial enrollment period, you can be turned down for Medigap coverage due to pre-existing conditions. At the end of every year, Medicare Advantage plans have open enrollment periods during which you can freely change plans.

Nếu không ghi danh mua sau giai đoạn ghi danh đầu tiên đó, bạn có thể bị từ chối bảo hiểm Medigap  vì đã có sẵn bệnh từ trước. Vào cuối mỗi  năm,  Medicare Advantage đều có thời gian ghi danh và trong thời gian này quý vị có thể tự do thay đổi chương trình.
How do you decide which is better?
Làm thế nào để bạn quyết định đó là lựa chọn tốt hơn?

Cost-wise, someone with significant and expensive health problems is better off with Medigap. The premiums are higher, but out-of-pocket costs are typically much lower than Medicare Advantage costs, so if you have lots of medical expenses, the higher Medigap premium ends up being a better deal. On the other hand, if you're in good health and don't anticipate lots of medical expenses in the near future, you can save quite a bit with Medicare Advantage's lower premiums.

Khi có  người biết sẽ phải tốn nhiều tiền vì có vấn đề về sức khỏe, chương trình Medigap là sự lựa chọn khôn ngoan hơn. Tuy lệ phí bảo hiểm Medigap cao hơn, nhưng khoản tiền túi bạn phải trả thường thấp hơn nhiều so với chi phí của Medicare Advantage, vì vậy nếu bạn có nhiều chi phí y tế, lệ phí bảo hiểm Medigap càng cao sẽ là một hợp đồng càng tốt. Mặt khác, nếu bạn có sức khoẻ tốt và không dự đoán được chi phí y tế trong một tương lai gần, bạn có thể tiết kiệm khá nhiều tiền với lệ phí bảo hiểm thấp hơn khi chọn chương trình Medicare Advantage.

Someone with lots of prescription costs should look for a Medicare Advantage plan with drug coverage, which could save you some money on premiums compared to getting Medicare Part D.

Nếu có nhiều tốn kém của vấn đề mua thuốc theo toa bác sỹ thì bạn nên chọn một chương trình Medicare Advantage có bao gồm bảo hiểm thuốc, điều này có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản lệ phí bảo hiểm khi so sánh với việc mua một chương trình  Medicare Phần D.

Before you decide which way to go, review the Medicare Advantage plans available in your area and compare them to the Medigap options. You may find the perfect Medicare Advantage plan for you.

Trước khi  có quyết định, bạn nên tìm hiểu các chương trình Medicare Advantage sẵn có trong khu vực  và so sánh chúng với các chương trình Medigap. Bạn có thể tìm được một chương trình hoàn hảo Medicare Advantage cho mình.


Phúc Linh sưu tầm
__._,_.___

Posted by: Laura Kinkley 

Thursday, June 22, 2017

Tỏi với Sức Khỏe.


From: T Nguyen <
Sent: Wednesday, June 21, 2017 7:07 PM
Subject: TỎI VỚI SỨC KHỎE

On Wednesday, June 21, 2017 8:07 AM, Lan Nguyen wrote:
Tỏi với Sức Khỏe.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Kết quả nghiên cứu công dụng tỏi với bệnh tật

Qua nhiều nghiên cứu khoa học và qua kinh nghiệm xử dụng của dân chúng, thì tỏi không những là một thực phẩm ngon mà còn có nhiều công dụng gíup việc trị bệnh. Xin nhắc lại là vào năm 1951, hai nhà hóa học Thụy sĩ Arthur Stoll và Ewald Seebeck đã tìm ra hóa chất chính của tỏi là chất Alliin và men Allinase. Hai chất này được giữ riêng rẽ trong tế bào tỏi và đóng góp vai trò quan trọng trong các công dụng y học của tỏi.

1-Tỏi và cholesterol.

Quan sát dân chúng vùng Địa Trung Hải, các nhà nghiên cứu thấy họ rất ít bị các bệnh về tim mạch mặc dù họ ăn nhiều thịt động vật và uống nhiều rượu vang. Nhiều người cho là do ảnh hưởng của rượu vang. Nhưng các bác sĩ ở địa phương thì cho là do uống rượu và ăn nhiều tỏi. Sự kiện này thúc đẩy các chuyên viên của Đại Học Western Ontario, Canada, để tâm nghiên cứu và họ kết luận rằng một dân tộc càng ăn nhiều tỏi thì bệnh tim mạch càng ít. Bằng chứng là dân Triều Tiên ăn nhiều tỏi và họ cũng ít bị bênh tim. Nhiều khoa học gia bèn nghiên cứu tương quan giữa tỏi và bênh tim ở súc vật trong phòng thí nghiệm. Họ đều thấy là tỏi làm chậm sự biến hóa của chất béo trong gan, khiến gan tiết ra nhiều mật, đồng thời cũng lấy bớt mỡ từ thành động mạch.

Các bác sĩ H.C. Bansal và Arun Bordia ở Ấn Độ nhận thấy khi ăn bơ với tỏi, cholesterol trong máu đã không lên cao mà còn giảm xuống. Năm 1990, nghiên cứu do bác sĩ F.H. Mader ở Đức cho hay, nếu mỗi ngày ăn vài nhánh tỏi thì cholesterol sẽ giảm xuống tới 15%. Một nghiên cứu tương tự ở Đại học Tulane, New Orleans do bác sĩ Ạ K. Jain thực hiện năm 1993 cho thấy người có cholesterol cao, khi dùng tỏi một thời gian, thì cholesterol giảm xuống được 6%. Đó là một sự giảm đáng kể. Bác sĩ Benjamin Lau, Đại Học Loma Linda, California cho biết tỏi giúp chuyển cholesterol xấu LDL thành cholesterol tốt HDL.

Còn bác sĩ Myung Chi của Đại Học Lincoln ở Nebraska chứng minh là tỏi làm hạ cholesterol và đường trong máu. Một câu hỏi được nêu lên là tỏi có làm giảm cholesterol ở người có mức độ trung bình không? Các nhà nghiên cứu cho là tỏi có một vài ảnh hưởng, nhưng nếu cholesterol cao thì tác dụng của tỏi tốt hơn. Có bác sĩ còn cho là tỏi công hiệu hơn một vài âu dược hiện đang được dùng để chữa cholesterol cao trong máu. Do hạ thấp cholesterol trong máu, tỏi có thể ngăn ngừa nguy cơ một số bệnh tim. Đã có nhiều bằng chứng rằng cholesterol trong máu lên cao là nguy cơ đưa tới các bệnh vữa xơ động mạch và kích tim.

2-Tỏi và sự đông máu

Tỏi có tác dụng ngăn sự đóng máu cục, một nguy cơ của kích tim và tai biến động mạch não. Máu cục gây ra do sự dính chùm của tiểu cầu mỗi khi có dấu hiệu cơ thể bị thương để ngăn ngừa băng huyết Trong tỏi có chất Ajoene mà bác sĩ Eric Block, Đại học Nữu Ước, khám phá ra. Theo ông ta, chất này có công hiệu như Aspirin trong việc làm giảm sự đóng cục của máu, lại rẻ tiền mà ít tác dụng phụ không muốn. Điều này cũng phù hợp với nhận xét của bác sĩ IS. Menon là ở miền nam nước Pháp, khi ngựa bị máu đóng cục ở chân thì nông gia đều chữa khỏi bằng cách cho ăn nhiều tỏi và hành. Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ trong trại Pendleton, California, cũng công bố là tỏi có chất ngừa đông máu do đó có thể làm máu lỏng và ngăn ngừa tai biến động mạch não, kích tim vì máu cục. Ngay cả ông tổ của nền y học cổ truyền Ấn Độ Charaka cũng ghi là " tỏi giúp máu lưu thông dễ dàng, làm tim khỏe mạnh hơn và làm con người sống lâu. Chỉ vì mùi khó chịu của nó chứ không thì tỏi sẽ đắt hơn vàng".

Các nhà thảo mộc học xưa kia cũng nói là tỏi làm máu loãng hơn.Tác dụng này diễn ra rất mau, chỉ vài giờ sau khi dùng tỏi. Chưa có trường hợp nào trong đó ăn nhiều tỏi đưa đến máu loãng rồi băng huyết, vì tỏi chỉ làm máu loãng tới mức bình thường thôi.

3-Tỏi và cao huyết áp

Tỏi được dùng để trị bệnh cao huyết áp ở Trung Hoa từ nhiều thế kỷ trước đây. Bên Nhật Bản, giới chức y tế chính thức thừa nhận tỏi là thuốc trị huyết áp cao. Năm 1948, bác sĩ F.G. Piotrowski ở Geneve làm thế giới ngạc nhiên khi ông tiết lộ kết quả tốt đẹp khi dùng tỏi để trị cao huyết áp. Theo ông ta, tỏi làm giãn mở những mạch máu bị nghẹt hay bị co hẹp, nhờ đó máu lưu thông dễ dàng và áp lực giảm.

Các nghiên cứu ở Ấn Độ, Gia Nã Đại, Đức cũng đưa đến kết quả tương tự. Nhà sinh học V. Petkov thực hiện nhiều nghiên cứu ở Bulgarie cho hay tỏi có thể hạ huyết áp tâm thu từ 20-30 độ, huyết áp tâm trương từ 10 tới 20 độ.

4-Tỏi và cúm

Trong các dịch cúm vào đầu thế kỷ trước, dân chúng đã dũng tỏi để ngăn ngừa sự lan tràn của bệnh này. Y học dân gian nhiều nước đã chữa cảm cúm bằng cách thoa tỏi tươi mới cắt vào bàn chân. Trong dịch cúm ở Nga Sô Viết năm 1965, dân Nga đã tiêu thụ thêm trên 500 tấn tỏi để ngừa cúm. Trước đó, vào năm 1950, một bác sĩ người Đức đã công bố là tinh dầu tỏi có khả năng tiêu diệt một số vi sinh có hại mà không làm mất những vi sinh vật tốt trong cơ thể. Bác sĩ Tarig Abdullah ở trung tâm nghiên cứu tại Tampa, Florida, công bố năm 1987 là tỏi sống và tỏi chế biến đều làm tăng tính miễn dịch của cơ thể với vi trùng, ngay cả HIV và làm giảm nguy cơ vài bệnh ung thư. Cá nhân ông ta đã liên tục dùng mấy nhánh tỏi sống mỗi ngày từ năm 1973 và chưa bao giờ bị cảm cúm.

Từ năm 1950, bác sĩ J. Klosa bên Đức đã dùng tỏi để chữa lành những bệnh đau cuống họng, sổ mũi, ho lạnh. Ông ta vừa cho bệnh nhân uống vừa ngửi tinh dầu tỏi. Theo ông ta, đó là nhờ chất Alliin trong tỏi. Trong bệnh cảm cúm, bệnh nhân thường sưng cuống phổi, bị ho, sổ mũi. Bác sĩ Irvin Ziment, California, nhận thấy tỏi có thể làm giảm những triệu chứng trên, làm bệnh nhân bớt ho, long đàm, thở dễ dàng và không bị nghẹt mũi. Theo vị thầy thuốc này thì vị hăng cay của tỏi kích thích bao tử tiết ra nhiều dịch vị chua; dịch vị này chuyển một tín hiệu lên phổi khiến phổi tiết ra nhiều dung dịch lỏng làm long đờm và đưa ra khỏi phổi. Các bác sĩ bên Ba Lan trước đây dùng tỏi để trị bênh suyễn và viêm phổi ở trẻ em

5-Tỏi và ung thư

Hiện nay đang có nhiều nghiên cứu coi xem tỏi có công dụng trị ung thư ở người như kết quả nhận thấy ở vật trong phòng thí nghiệm Từ năm 1952, các khoa học gia Nga Sô Viết đã thành công trong việc ngăn chặn sự phát triển của một vài tế bào ung bướu ở chuột.Thí nghiệm ở Nhật Bản cho hay tỏi có thể làm chậm sự tăng trưởng tế bào ung thư vú ở loài chuột và tỏi có chất oxy hóa rất mạnh để ngăn chặn sự phá tế bào do các gốc tự do gây ra. Tại viện Ung Thư M.D. Anderson Houston, các bác sĩ đã cứu một con chuột khỏi bị ung thư ruột già bằng cách cho uống chất Sulfur trong tỏi. Được biết viện Ung Thư Quốc Gia Hoa Kỳ đang đặt trọng tâm vào việc nghiên cứu khả năng trị bệnh ung thư của hóa chất sulfur này. Nghiên cứu tại Sloan Kettering Memotial Medical Center cho hay nước chiết của tỏi có thể ngăn chặn sự tăng trưởng tế bào ung thư nhiếp tuyến. Nghiên cứu tại Đại Học Pen State cho hay khi nấu tỏi bằng microwave oven thì khả năng chống ung thư giảm đi. Tác giả nghiên cứu, giáo sư Kun Song đề nghị trước khi nấu nên cắt tỏi và để ra không khí mươi phút thì giữ được khả năng này.

6-Tỏi như thuốc kháng sinh

Từ lâu, dân chúng tại nhiều quốc gia trên thế giới đã dùng tỏi để chữa một số bệnh gây ra do vi khuẩn như kiết lỵ, bệnh tiêu chẩy, bệnh thương hàn, viêm cuống họng, mụn nhọt ngoài da, thối tai và tỏi được gọi là thuốc kháng sinh dân tộc. Trong hai thế chiến, tỏi được dùng để chữa vết thương cho binh sĩ tại chiến trường. Người ta cũng dùng tỏi để trị vết thương do côn trùng, rắn cắn. Nông dân, thợ săn đều mang theo tỏi phong hờ khi bị các sinh vật này cắn thì tự chữa Năm 1858, nhà bác học Pháp Louis Pasteur đã chứng minh được công dụng diệt vi khuẩn của tỏi. Năm 1944, nhà hóa học Chester J. Cavallito, làm việc cho Winthrop Chemical Company ở Hoa Kỳ, đã phân tích được hóa chất chính trong tỏi có công dụng như thuốc kháng sinh. Đó là chất Allicin, chỉ có trong tỏi chưa nấu hay chế hóa. Kháng sinh này mạnh bằng 1/5 thuốc Penicilin và 1/10 thuốc Tetracycline, có tác dụng trên nhiều loại vi khuẩn, xua đuổi hoặc tiêu diệt nhiều sâu bọ, ký sinh trùng, nấm độc và vài loại siêu vi trùng. Theo nhiều nghiên cứu, Allicin có tác dụng ức chế sinh trưởng vi khuẩn nhiều hơn là diệt chúng. Nói một cách khác, chất này không giết vi khuẩn đã có sẵn mà ngăn chặn sự sinh sôi, tăng trưởng và như vậy có thể ngừa bệnh, nâng cao tính miễn dịch, làm bệnh mau lành.

Nghiên cứu tại Brazil năm 1982 đã chứng minh là nước tinh chất của tỏi có thể chữa được nhiều bệnh nhiễm độc bao tử, do thức ăn có lẫn vi khuẩn, nhất là loại Salmonella. Các nghiên cứu tại Đại Học California ở Davis cũng đưa đến kết luận tương tự. Ngoài ra, tỏi cũng được dùng rất công hiệu để trị bệnh sán lãi, giun kim, các bệnh nấm ngoài da. Một nhà nghiên cứu đã hào hứng tuyên bố rằng " tỏi có tác dụng rộng rãi hơn bất cứ loại kháng sinh nào hiện có. Nó có thể diệt vi trùng, nấm độc,siêu vi trùng, ký sinh trùng lại rẻ tiền hơn, an toàn hơn vì không có tác dụng phụ và không gây ra quen thuốc ở vi trùng". Giáo sư Arthur Vitaaen, đoạt giải Nobel, cũng đồng ý như vậy. Do đó ta không lấy làm lạ là trong thế chiến thứ nhất, các bác sĩ Anh quốc đã dùng tỏi để chữa vết thương làm độc. Thực tế ra, tỏi được dùng với những nhiễm độc nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng. Chứ còn nhiễm trùng cấp tính mà lại trầm trọng thì kháng sinh âu dược vẫn công hiệu hơn và tác dụng mau hơn.

7-Tỏi với tuổi thọ.

Theo dân chúng vùng Ukraine, ngâm nửa kí tỏi cắt hay giã nhỏ bỏ vào nước vắt của 25 quả chanh, để qua đêm rồi mỗi ngày uống một thìa pha với nước lạnh, trong hai tuần sẽ thấy trẻ khỏe ra. Các nhà văn Ukraine tán là nếu uống thường trực thì con người sẽ cảm thấy trẻ trung. Nhiều vị cao niên Việt Nam ta đang có phong trào uống rượu ngâm với tỏi, tin tưởng là sẽ được cải lão hoàn đồng.

Một bài thuốc Rượu Tỏi được truyền tụng là tìm thấy từ mộ cô Ai Cập đang rất phổ biến. 40 gr Tỏi khô thái nhỏ ngâm trong 100 ml rượu lúa mới. Mười ngày sau có thể dùng được, ngày hai lần sáng và tối, mỗi lần 45 giọt. Ở vùng Balkan, số người thọ trên 100 tuổi rất cao và được giải thích là họ nhai nhiều nhánh tỏi mỗi ngày. Ngoài ra, Tỏi còn một số công dụng khác như: Nhà thiên nhiên học La Mã Pliny viết rằng tỏi mà đưa cay với rượu vang thì con người làm tình rất điệu nghệ. Do đó dân chúng La Mã ăn nhiều tỏi coi đó là thuốc kích dâm, gợi tình. Nghiên cứu mới đây ở loài chuột cho thấy tỏi có thể có tác dụng tốt trên não bộ, tăng trí nhớ và có thể nâng cao tuổi thọ. Theo bác sĩ Paavo Airola, một nhà chuyên môn dinh dưỡng tại Phoenix, Arizona, tỏi với các hóa chất sulfur của nó, có thể chữa được bệnh trứng cá, bệnh khí thũng phổi làm khó thở, khó tiêu bao tử, táo bón, cảm lạnh. Các nghiên cứu của bác sĩ D Sooranna và I Das bên Luân đôn cho hay dùng tỏi khi mang thai có thể làm giảm nguy cơ tiền sản giật , (cao huyết áp và đạm chất trong nước tiểu ) và làm tăng sức nặng của trẻ chậm lớn. Và cuối cùng là một nghiên cứu ở Monnel Chemical Senses Center, Philadelphia, cho hay khi mẹ ăn tỏi, con sẽ bú sữa mẹ lâu hơn và nhiều hơn vì tỏi làm tăng khẩu vị em bé.

Kết luận.

Công dụng của Tỏi với sức khỏe đang là đề tài hấp dẫn của các nhà dinh đưỡng cũng như y tế. Với công chúng thì phong trào dùng tỏi để tăng cường sức khỏe cũng khá phổ biến. Tuy nhiên cho tới nay các tổ chức y tế cũng chưa chính thức ủng hộ ý kiến sử dụng tỏi trong việc trị bệnh vì các kết quả nghiên cứu không đủ sức thuyết phục. Và lại kết quả nghiên cứu hiện nay đều có tính cách cá nhân với mục đích thông tin học hỏi và đa số dựa trên quan sát dịch tễ. Cho nên ngoài tác dụng diệt vi khuẩn của chất allicin, các nhà nghiên cứu cũng chưa xác định công dụng của nhiều hóa chất khác trong Tỏi. Trên thị trường có bán sản phẩm Tỏi chế biến dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì chỉ là chất bổ sung dinh dưỡng nên các sản phẩm này không được coi là thuốc, không đặt dưới sự kiểm soát của cơ quan điều hành dược phẩm. Do đó món hàng không bị soi mói về thành phần cấu tạo, sự tinh khiết và có thể bầy bán tự do miễn là không quảng cáo khả năng trị bệnh. Cho nên sử dụng tỏi như một chất dinh dưỡng, một gia vị thực phẩm,giúp cho sức khỏe có lẽ là khôn ngoan, chứ chẳng nên coi tỏi như một môn thuốc trị bệnh này bệnh kia mà bỏ qua những phương thức trị liệu đã được y khoa học công nhận. Kết quả các nghiên cứu về công dụng y học của tỏi cần được tìm hiểu thêm để đi đến một sự đồng thuận của giới y khoa học. Và đặc biệt với vị nào đang uống thuốc chống đông máu như aspirin thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ gia đình trước khi dùng sản phẩm Tỏi vì thực vật này có tác dụng loãng máu.


Bác sĩ Nguyễn Ý Đức Texas-Hoa Kỳ
__._,_.___

Posted by: cam nang ly

Monday, May 29, 2017

Vết cắt, trầy


Vết cắt, trầy
Bác sĩ Nguyễn Văn Đức

 
Trong đời, chúng ta khó tránh khỏi các vết trầy, vết cắt. Hồi nhỏ, chạy nhảy, phóng xe đạp, té trầy trụa đầu gối là chuyện thường, rồi nay, dùng dao làm bếp, cắt thịt nấu ăn, dùng kép tỉa cây, làm vườn, chắc thế nào cũng có lúc xui xẻo tự cắt, tỉa mình. 
Vết trầy (scrape, abrasion) chỉ nông trên mặt da, còn vết cắt (cut, laceration) sâu hơn vết trầy, làm đứt da. Nếu vết cắt sâu, rộng, bờ không đều, hoặc gây chảy máu không cầm, vết cắt cần được may lại. Trường hợp không biết vết cắt có cần may lại hay không, chúng ta nên hỏi ý kiến bác sĩ. 
Với những vết trầy (không cần may), vết cắt không sâu, rộng nên không cần may, chúng ta có thể tự chăm sóc vết thương ở nhà. 
Chăm sóc vết thương
Khi mới bị trầy xước, hoặc đứt da, chúng ta rửa sạch vết thương với nước và xà bông.
Với vết thương đang chảy máu, chúng ta dùng một miếng vải sạch hay một miếng băng (bandage) đè chặt lên chỗ vết thương khoảng 20 phút. Nếu có thể, chúng ta nâng chỗ có vết thương lên cao hơn tầm tim, máu sẽ mau cầm hơn. Sau 20 phút, rủi máu vẫn không cầm, tiếp tục rỉ ra, chúng ta nên gọi hỏi ý kiến bác sĩ, hoặc đi đến trung tâm chăm sóc khẩn (urgent care center), phòng cấp cứu (emergency room). 
http://bacsieva.com/wp-content/uploads/2016/10/ch25E125BA25A3yBm25C325A1uB1.jpg
Máu cầm, không còn chảy nữa, tốt, chúng ta thoa một lớp mỏng pom mát trụ sinh (như pom mát neosporin, bacitracin mua không cần toa bác sĩ) lên vết thương, rồi băng vết thương lại với “gauze” (vải thưa, sạch làm sẵn để băng bó vết thương) hay “band-aid”.
Chúng ta giữ vết thương sạch và khô, thay băng vết thương ngày 1-2 lần cho đến khi vết thương lành.
Thường, nếu không bị nhiễm trùng, các vết trầy, cắt sẽ lành dần trong vòng 7-10 ngày. Khi vết thương lành, thường sẽ có một vảy màu nâu đậm xuất hiện, chúng ta cứ để nguyên vảy này như vậy, khi nào nó tróc thì tróc, chớ có ngứa mắt ngứa tay ngắt hay bóc nó ra khỏi vết thương.
Khi nào nên gọi bác sĩ?
Chúng ta nên gọi hỏi hoặc đi khám bác sĩ nếu có những dấu chứng nhiễm trùng sau đây:
- Thấy nóng sốt, nhiệt độ lên trên 100 độ F (nhà nên có cây đo thân nhiệt)
- Vùng quanh vết thương ngày càng đau hơn, và thêm sưng, nóng, đỏ.
- Vết thương chảy mủ vàng, xanh.
- Có những tia đỏ tỏa ra từ vết thương.
Những vết thương xuyên sâu xuống dưới da (puncture wound) gây do các vật nhọn có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn những vết thương nông.
Chích ngừa phong đòn gánh
Phong đòn gánh (tetanus) là bệnh nguy hiểm làm nguy tính mạng, do vi trùng Clostridium tetani hiện diện trong đất, bụi.
Bệnh xảy ra từ vài ngày đến vài tháng sau một vết thương ở da. Vi trùng Clostridium tetani tấn công hệ thần kinh, gây các triệu chứng co thắt và cứng bắp thịt (muscle stiffness and spasms) khiến người bệnh cứng hàm, cong người, khó nuốt, ngưng thở và chết. 
Chích ngừa có thể phòng được căn bệnh, cứu mạng chúng ta. Các cháu bé đi học ở trường thường đều đã được chích ngừa phong đòn gánh đầy đủ (không chích ngừa không được vào trường), một số người lớn chúng ta nhiều năm quên chưa chích lại.
Tốt nhất, chúng ta chích ngừa bệnh phong đòn gánh đúng định kỳ (sau 3 lần chích, mỗi 10 năm chích lại một mũi), khi đi khám tổng quát nhớ hỏi bác sĩ đã đến lúc mình phải chích lại chưa. [Thường thuốc ngừa phong đòn gánh được pha chung với thuốc ngừa bệnh bạch hầu (diphtheria), nên gọi là Td (tetanus + diphtheria), một mũi thuốc ngừa cả hai bệnh, hoặc được pha chung thêm một thuốc nữa để ngừa luôn bệnh ho gà (pertussis), gọi là Tdap (tetanus + diphtheria + pertussis), một mũi thuốc ngừa ba bệnh. Người từ 65 trở lên nên chích ngừa Tdap.]
Rủi bị các vết trầy, cắt dù nhỏ, nếu không nhớ mình chích ngừa phong đòn gánh mũi cuối hồi nào, chúng ta nên gọi hỏi bác sĩ, trong hồ sơ bác sĩ có ghi chép việc này. (Nhất là bây giờ với hồ sơ điện tử, việc ghi chép càng kỹ lưỡng và dễ kiếm; hồ sơ giấy tờ nọ chồng lên tờ kia, tìm lại một sự việc đã xảy ra cả chục năm trước mất nhiều thì giờ và có khi kiếm cũng không ra, vì chữ viết tay trong hồ sơ giấy lăng quăng, khó đọc.)
Chăm sóc cho những vết cắt cần may
Như chúng ta đã biết, những vết cắt sâu, rộng, bờ không đều, hoặc gây chảy máu không cầm, cần được may lại, để vết thương mau lành, lưu lại ít thẹo hơn, hoặc được cầm, không còn chảy máu nữa.
http://nacurgo.com/FileUpload/Images/chamsocvetkhausauphauthuat_anh_tieu_de.png
Kỹ thuật khâu may những vết cắt đơn giản thường không khó. Bác sĩ dùng kim cùng chỉ đặc biệt, kéo sát hai bờ của vết cắt lại với nhau và may, rồi cột chỉ để hai bờ vết thương được giữ nguyên như vậy, không rời xa nữa.
Có hai loại chỉ may:
- Chỉ tan (absorbable): chỉ sau nhiều ngày sẽ tự tiêu tan đi, không phải cắt.
- Chỉ không tan (nonabsorbable): chỉ không tự tiêu tan, khi vết thương đã lành tốt, chỉ cần được cắt, gỡ ra.
Trước khi may vết cắt, bác sĩ rửa sạch vết cắt, và thường sẽ chích thuốc tê vào chỗ vết cắt để bạn không cảm thấy đau lúc may. May xong, bác sĩ sẽ băng vết thương lại sạch sẽ.                                                                               
Vết cắt được may
Có một cách khác khiến hai bờ vết cắt khít lại song không cần phải may, thường được dùng trong phòng cấp cứu, cho những vết cắt không sâu, rộng lắm. Cách này dùng một dụng cụ gọi là “stapler”, móc hai đầu những miếng kim loại nhỏ (staples, trông giống như đồ chúng ta dùng để đóng những miếng giấy rời vào với nhau) vào hai bên bờ vết thương rồi siết lại, giúp hai bờ vết thương khít lại với nhau. Những miếng “staples” này là kim loại, nên không thể tự tiêu tan, cần tháo lấy ra khi vết thương đã lành tốt.
http://scarsandspots.com/wp-content/uploads/2015/04/stapled-scar-results-642x250.jpg
Vết cắt được khép lại với các “staples”
http://printer-friendly.adam.com/graphics/images/en/22873.jpg
Chăm sóc vết thương
Bác sĩ sẽ dặn dò bạn cách chăm sóc cho vết thương ở nhà. Vết cắt đã may (hoặc đã được khép kín với “staples”) sẽ mau lành và ít bị nhiễm trùng nếu chúng ta chăm sóc nó đúng cách.
Thông thường, bạn giữ vết thương đã được may khô, đừng để nước vào, trong băng sạch. Chỉ may không tan chỉ cần được giữ khô 1-2 ngày, loại chỉ tan cần được giữ khô lâu hơn.
Khi vết thương và chỉ may không còn cần phải giữ cho khô nữa, lúc tắm bằng vòi phun bông sen (shower) mỗi ngày, bạn có thể nhẹ nhàng rửa vết thương với nước và xà bông. Sau đó, bạn dùng khăn sạch thấm nhẹ cho vết thương khô nước, thoa một lớp mỏng pom mát trụ sinh (như pom mát bacitracin mua không cần toa bác sĩ) lên vết thương, rồi băng vết thương lại với “gauze” (vải thưa, sạch chế sẵn từng miếng để băng bó vết thương) hay “band-aid”.
Bạn không nên ngâm lâu chỗ vết thương trong nước bồn tắm, hồ tắm. Một vết thương ngâm nước sẽ ẩm và lâu lành, dễ nhiễm trùng.
Cẩn thận, khoảng 1-2 tuần, bạn nên tránh những hoạt động, chơi những thể thao làm đụng chạm đến vùng có vết thương, vì chỉ may có thể bị bung, vết thương chưa lành sẽ toác ra lại.
Gọi hỏi bác sĩ
Bạn nên gọi hỏi hoặc đi khám lại bác sĩ nếu có những dấu chứng sau đây:
- Chỉ bung, vết thương toác hở lại.
- Thấy nóng sốt, nhiệt độ lên trên 100 độ F (nhà nên có cây đo thân nhiệt)
- Vùng quanh vết thương ngày càng đau hơn, và thêm sưng, nóng, đỏ.
- Vết thương chảy mủ đặc màu vàng, xanh. Nước trong, vàng rỉ ra từ vết thương chỉ vài ngày đầu rồi khô dần thì không sao.
- Có những tia đỏ tỏa ra từ vết thương.
Cắt chỉ, tháo “staples”
Sau 5-14 ngày, tùy nơi (đầu, mặt, hoặc cổ, mình, tay, chân), vết thương lành, bạn đến bác sĩ lại, để bác sĩ cắt chỉ (loại chỉ không tự tiêu), hoặc tháo các miếng “staples” ra cho bạn.
Việc cắt chỉ rất dễ, không cần chích thuốc tê, bác sĩ dùng dụng cụ nâng các mối chỉ khâu lên, rồi cắt và rút ra. Việc tháo các miếng “staples” ra cũng vậy, nhưng cần có dụng cụ đặc biệt để tháo chúng (gọi là “staple remover”), mà văn phòng các bác sĩ thường không có. Nếu bạn có vết thương cần may và vào phòng cấp cứu, bác sĩ phòng cấp cứu kẹp các miếng “staples” vào vết thương thay vì may bằng chỉ, bạn nhớ xin bác sĩ phòng cấp cứu dụng cụ “staple remover” đem về cho bác sĩ chính (primary care doctor) của bạn, để đến ngày tháo các “staples”, bác sĩ chính của bạn có cái để tháo chúng. 
http://images.wisegeek.com/knee-surgery-scar.jpg
Sau khi chỉ đã cắt, hoặc “staples” được tháo ra, bạn tránh đừng để ánh nắng chiếu vào vết thương. Ánh nắng có tác dụng không tốt trên các vết thương đang lành. Bạn dùng thuốc chống nắng (sunscreen), mặc áo dài tay (vết thương ở tay), dài chân (vết thương ở chân), đội mũ (vết thương trên đầu, mặt) để che chở vết thương.
Tóm lại, với các vết cắt cần may, bác sĩ may vết thương, song sau đó, việc chăm sóc cho vết thương ở nhà là phần việc của chúng ta. Bạn giữ vết thương khô, sạch, thay băng mỗi ngày sau khi tắm, để ý xem vết thương có dấu chứng nhiễm trùng hay không, và giữ hẹn với bác sĩ để bác sĩ cắt chỉ, hoặc tháo gỡ các “staples” đúng hạn.
Bác sĩ Nguyễn Văn Đức
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay

Wednesday, May 24, 2017

Sửa Sắc Đẹp


 

Sửa Sắc Đẹp

Trần Văn Giang


1. Lời mở đầu
Một hiện tượng mỗi ngày một thêm nóng hổi trong cộng đồng Việt tị nạn. Đó là Giải Phẫu Thẩm Mỹ (Plastic* Surgery).
Giải Phẫu Thẩm Mỹ gồm 2 ngành khác nhau:
– “Giải phẫu chỉnh hình” (Reconstructive Surgery) sửa chữa lại các bệnh bẩm sinh như sứt môi, ngón tay hoặc ngón chân dính liền với nhau, bớt hay bướu to trên mặt, thiếu tai, dư ngón tay ngón chân..v.. v.. có mục đích tạo cho bệnh nhân một hình dáng khả dĩ hơn để sống và sinh hoạt tạm gọi là bình thường trở lại. Thường thường sự giải phẫu này được bảo hiểm sức khỏe trả cho một phần.
– “Sửa sắc đẹp” (Cosmetic Surgery) nắn sửa lại các bộ phận của cơ thể đang mạnh giỏi, chẳng hư hỏng gì cả. “Sửa sắc đẹp” có mục đích làm cho vóc dáng trở thành đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Đây là sự tự ý lựa chọn của riêng từng người và dĩ nhiên bảo hiểm sức khỏe không trả cho đồng nào.
Đại đa số các trường hợp “giải phẫu thẩm mỹ” là “sửa sắc đẹp” vì vậy “giải phẫu thẩm mỹ” và “sửa sắc đẹp” được vẫn thường được hiểu lầm thành một nghĩa. Trong khuôn khổ bài này tôi chỉ xin bàn về phần “sửa sắc đẹp”. Nhưng đôi khi, như đã trình bày, chữ “sửa sắc đẹp” và “giải phẫu thẩm mỹ” được dùng lẫn lộn.
2. Tất cả sắp trở thành họ hàng gần…
Trong các dịp họp mặt như đám cưới, đám hỏi, đám ma, đám giỗ, hội hè, đại hội… mọi người đều không ít thì nhiều nói về chuyện sửa sắc đẹp. Nhìn chung quanh chúng ta, người nào cũng có thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp đã sửa sắc đẹp. Trong các dịp họp mặt thế nào cũng phải có sự hiện diện của một số “người đẹp” có nhan sắc mới sửa hoặc sửa lâu rồi.
Gần một phần ba số quảng cáo lớn đầy một trang trong các tờ báo lá cải Việt ngữ dành để quảng cáo sửa sắc đẹp. Nội dung và hình thức của các quảng cáo loại này đều giống, tương tự như nhau: sự hứa hẹn tuyệt vời của các ông Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ và nét mặt của các cô người mẫu của các trang quảng cáo này. Cứ cái đà (sửa sắc đẹp) này, các ông bác sĩ thẩm mỹ sẽ biến tất cả phụ nữ Việt (Nam, Trung và Bắc) trong cộng đồng Việt tị nạn thành họ hàng gần cả. Người nào cũng có cặp mắt, sống mũi, làn môi, gò má và bộ ngực giống y hệt nhau! Từ sự giống nhau đi đến sự đoàn kết chắc cũng chẳng bao xa! Chúng ta cũng nên có lời tri ân các quí vị bác sĩ thẩm mỹ đã có công đem cộng đồng sát lại với nhau.
Qua lời quảng cáo lôi cuốn và sự đại hạ giá cho việc sửa sắc đẹp của quý vị bác sĩ, mọi người thuộc mọi tầng lớp của cộng đồng, hôm nay, đều có đủ khả năng tài chính và can đảm để đến lấy hẹn tại văn phòng giải phẫu thẩm mỹ của quý vị chứ không chỉ riêng người giàu có hoặc nghệ sĩ như lúc trước đây.
3. Cái đẹp đánh bẹp cái nết
Cô cháu gái 30 tuổi của tôi với đầu óc cởi mở và tân tiến đã trình bày với tôi như sau:
“Bác ạ, nhiều khi cháu muốn tin là ‘cái nết đánh chết cái đẹp’ nhưng trên thực tế và theo kinh nghiệm của cháu, câu nói đó không đúng nữa. Nó phải được sửa lại là ‘cái đẹp đánh bẹp cái nết’ mới hợp tình hợp cảnh. Bác có đồng ý với cháu là người đẹp luôn luôn được hưởng và đón nhận những cái gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống hay không?”
Cô cháu còn sốt sắng bàn vấn đề sắc đẹp rộng hơn trên khía cạnh chính trị và xã hội:
“Tuổi trẻ phải kính trọng người già cả. Cháu cũng nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có người trẻ mới thực sự đóng góp cho nhu cầu sản xuất và tiêu thụ của xã hội này, làm dân giầu nước mạnh. Ngay cả những người đã già rồi bây gờ vẫn còn muốn làm cho mình trẻ lại. Như thế có gì sai lầm đâu nếu người trẻ muốn có cái đẹp của họ được đẹp hơn” Trong cái tình trạng kinh tế khó khăn này, nếu hai người xin cùng một việc và có cùng khả năng như nhau thì chủ sẽ chọn người đẹp hay người xấu” Nói chung, sắc đẹp sẽ là cái chìa khóa để mở tất cả các cánh của ‘cơ hội’ đang bị đóng chặt!”
Tôi thuộc loại già cả, lẩm cẩm. Tôi cố gắng muốn tìm cách giải thích cho cô cháu gái về việc đề cao cái đẹp tự nhiên. Phân trần về cái tai họa 5, 10 hoặc 15 năm sau khi sắc đẹp được sửa nhưng cô cháu gái không có kiên nhẫn và thiện chí để nghe những lời “quê mùa lạc hậu” của tôi. Tôi đành chào thua.
4. Phải đốt hết các tấm ảnh cũ mới ngủ yên được…
Tôi còn nhớ một quang cảnh không thể quên được vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là khói mù mịt trong xóm, trong thành phố. Nhà nào cũng có khói bốc ra từ bếp, từ ngoài sân trước, từ sau vườn. Mọi người vội vã và bận rộn đốt hết những giấy tờ cũ, hình ảnh cũ để may ra tránh những khó khăn, tai họa về sau khi thành phố, đất nước bị mất. Hơn ba mươi hai năm sau, chẳng còn nước đâu để mà mất. Chẳng có ai dám đe dọa an ninh của mình trên cái đất tạm dung này. Nhưng lần này, các bà các cô mới sửa sắc đẹp xong, phải đốt hết các tấm ảnh cũ chụp trước khi giải phẫu thẩm mỹ thì mới ngủ yên được.
Hình cũ đã cháy rồi, đã bị tiêu hủy rồi, nhưng trí nhớ của mọi người thì sao? Không có gì ngỡ ngàng cho bằng tôi nhìn thấy bà chị họ ba bốn chục năm liên tiếp rồi. Đã quen mắt rồi. Bỗng một hôm đẹp trời, gặp bà chị họ ở chợ Việt Nam, cứ tưởng rằng đang gặp nữ tài tử Kiều Chinh! Nếu bà chị không gọi tên tôi, có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra.
Đâu cần gì phải có còn mắt tinh đời. Một người với con mắt bình thường, lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp sẽ nhận ra ngay là sắc đẹp là do giải phẫu thẩm mỹ hay là đẹp tự nhiên. Giải phẫu thẩm mỹ vẫn chỉ là giải phẫu thảm mỹ. Thật dễ hiểu!
5. Lời của người cầm dao…
Tôi có một ông bạn là bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ rất thành công. Trước đây ông học cùng chung lớp kỹ sư Điện với tôi. Ra trường làm việc cho hãng điện tử một thời gian, ông bạn trở lại học cao học [Master of Sciences] về ngành điện tử áp dụng cho các máy dụng cụ y tế dùng trong nhà thương. Trong khi đi học cao học, ông bạn xin làm tình nguyện cho một “clinic” thẩm mỹ. Sau khi lấy bằng cao học, ông bạn quyết định không đi làm nghề điện nữa, mà tiếp tục học Y khoa để trở thành bác sĩ thẩm mỹ.
Ông bạn bác sĩ sau mấy năm hành nghề giải phẫu thẩm mỹ, khi gặp lại tôi đã giải thích các lý do thúc đẩy anh theo đuổi ngành Y khoa giải phẫu thẩm mỹ như sau:
“Người Việt qua đây ai cũng giầu có (hơn lúc ở Việt Nam). Một số không nhỏ người Việt trong lớp người mới giầu thấy cần phải thay đổi cái nhìn quê mùa nghèo nàn cũ. Cần phải thay vóc dáng mới cho hợp với cái xe mới và cái nhà mới. Thành ra cái thị trường sửa sắc đẹp rất hứa hẹn.
Bệnh nhân sửa sắc đẹp thuộc loại “low risk:” họ chỉ sửa sắc đẹp khi đang mạnh khỏe và có sẵn tiền mặt trong túi. Bác sĩ thẩm mỹ ít khi nào phải gặp các trường hợp cấp cứu (“emergency”) hoặc phải giằng co với các hãng bảo hiểm sức khỏe về khoản nào được trả, khoản nào không, rất mất thời giờ. Ông ta có thể mở cửa văn phòng lúc 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 5 giờ chiều, nghỉ cuối tuần như công chức nhà nước. Không phải trực bệnh viện, không phải làm “overtime.” Về vấn đề tài chánh, bệnh nhân phải trả tiền mặt đầy đủ trước khi giải phẫu bởi vì các hãng bảo hiểm sức khỏe không trả. Hơn thế nữa, trả trước bằng tiền mặt đầy đủ để tránh trường hợp bệnh nhân bỏ cuộc, rút lui giữa đường. Khách hàng đã đến một lần rồi, chắc chắn họ sẽ trở lại cho các “mục” khác. Đâu có ai đi sửa xe mà chỉ thay có một cái vỏ xe mới bao giờ! Đã thay đồ đạc mới rồi, còn phải trở lại để bảo trì nữa chứ!
Phải lấy làm ngạc nhiên là nhiều bà đi chích ngừa cảm cúm thôi mà đã sợ rồi. Nay lại đưa đầu, mặt, ngực, bung, đùi mình ra các ông bác sĩ thẩm mỹ cắt, thẻo, lụi như con heo bị thọc huyết mà vẫn thấy cười sung sướng. Không thấy ai than thở kêu đau gì cả!”
6. Same day services…
Cách đây vài năm, cô bạn gái của bà xã tôi, người đã có mẹ và chị sửa sắc đẹp rồi, muốn sửa ngực mặc dù đã chị đã có 3 đứa con trưởng thành rồi. Ông chồng của chị dĩ nhiên là không đồng ý. Thật ra, gia đình tôi đã quen biết anh chị qua nhiều năm rồi. Tôi chưa bao giờ nghe và thấy anh phàn nàn về vợ, nhất là trên vấn đề sắc đẹp của chị! Mười mấy năm trước, khi anh gặp chị lần đầu là anh đã yêu chị rồi. Anh quyết định phải lấy chị cho bằng được mặc dù gia đình anh không đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân có lẽ chỉ vì tính tình của chị.
Như vậy đủ biết là mặc dầu nhan sắc của chị không phải là “chim sa cá lặn,” nhưng chắc chắn chị không phải là người xấu. Ngoài ra, sự không đồng ý của anh về việc chị đi sửa ngực còn vì lý do kinh tế nữa. Anh đang ở trong tình trạng không biết sẽ bị thất nghiệp lúc nào. Kinh tế gia đình anh nói riêng và kinh tế nước Mỹ nói chung đang gặp khó khăn. Bỗng nhiên phải chi tiêu một lúc ba bốn ngàn đồng tiền mặt thì thấy cũng ngặt. “No problems!” Chị đã có sẵn giải pháp cho chương trình sửa “ví” rồi. Chị “recycle plastic”: Lấy tiền từ “credit line” của “plastic card” để trả cho “plastic surgery!”
Sau khi đã lấy hẹn sửa “ví” và thu xếp tiền bạc với văn phòng bác sĩ thẩm mỹ xong, một buổi sáng đẹp trời chị nói với chồng là phải đi ra chợ mua ít đồ cần thiết. Chị nhờ một người bạn gái chở thẳng đến “clinic” giải phẫu thẩm mỹ. Chị dặn dò cô bạn gái là chỉ thông báo cho chồng chỉ biết sau khi chị đã lên bàn mổ hẳn hoi rồi.
Anh chồng tá hỏa khi nghe báo tin vợ anh đang nằm trong bệnh viện. Đến 3 giờ chiều, giải phẫu hoàn tất. Anh được gọi đến “clinic” giải phẫu thẩm mỹ để chở chị về. Anh đành phải chấp nhận cái hoàn cảnh mà anh không thể thay đổi được.
Anh nhìn vợ, nhớ lại lúc gặp chị lần trước vào 9 giờ sáng, ngực chị còn là “size” 35A , mà bây giờ là 3 giờ chiều, ngực vợ đã đổi thành “size” 36D và căng cứng như trái “cantaloupe” cắt làm hai.
Lúc chị tỉnh táo và vết cắt lành lặn lại rồi, chị rất mãn nguyện về bộ ngực mới toanh nầy. Chị phải trích trong ngân quỹ gia đình một số tiền đáng kể để mua sắm một lô áo mới có cổ thấp dành riêng cho bộ ngực mới của chị. Chị nhận ngay ra là “xếp” của chị, đồng nghiệp đàn ông của chị ở sở làm, các ông ở nơi công cộng..v.. v.. đối xử với chị nhã nhặn và ân cần hơn lúc trước. Chị cũng để ý là ngày nào chị mặc áo có cổ càng thấp thì ngày đó công việc làm của chị càng dễ dàng hơn. Cái “size” của bộ ngực chị gia tăng làm nghề nghiệp của chị tiến triển nhanh hơn. Một điều nữa làm chị để ý là, vào khi chị tắm, nước chảy cả 5 phút từ trên đầu rồi mà chân chị chưa ướt!
Một năm sau cái “same day services” đầu tiên, anh chồng đã không cản được vợ sửa “ví”, thì làm sao anh có thể cản vợ đừng sửa mũi, mắt và mà lúm đồng tiền. Lần lượt chị biến các ác mộng của anh thành sự thật hết qua một loạt “same day services” nữa. Đây là một chuyện dài chưa có đoạn kết. Còn các tiết mục khác dành cho các bộ phận nằm phía dưới thắt lưng chị giữ kín, lo liệu lấy một mình, không nhờ bạn bè như những lần trước. Thế rồi cuộc đời chị cứ bình thản trôi qua.
7. Có phải chị bị chồng đánh làm mũi bị méo qua một bên không?
Thông thường vì lý do thương mại, các văn phòng giải phẫu thẩm mỹ hay đăng các bộ ảnh 2 tấm: Trước khi giải phẫu và 2-3 tháng sau khi giải phẫu. Dĩ nhiên là sự khác biệt giữa 2 tấm ảnh sẽ lôi cuốn sự chú ý của rất nhiều người khách hàng mới. Không thấy văn phòng giải phẫu sắc đẹp nào đăng bộ ảnh 3 tấm: Trước khi giải phẫu, 2 tháng sau khi giải phẫu và 5 hay 10 năm sau. Khách hàng nhìn vào bộ ảnh 3 tấm này sẽ chạy làng hết.
Một khoảng thời gian 5 năm sau khi sửa sắc đẹp, một buổi sáng thức dậy, chị bạn gái của bà xã tôi thấy mũi cong quẹo qua một bên. Sau đó không lâu, hai lỗ mũi biến đổi thành một lớn một nhỏ. Tiếp đến, mắt bị kéo làm sao mà một mắt lớn một mắt nhỏ. Còn hai nửa trái cantaloupe thì sao? Nửa trái “cantaloupe” bên phải, bị kéo xa ra khỏi nửa trái “cantaloupe” bên trái, và méo mó đi giống như nửa trái đu đủ xanh. Nếu có người nào cắc cớ hỏi về cái sự quẹo hoặc méo mó trên cơ thể của chị, thì chỉ đổ thừa là bị chồng say rượu đánh trúng mũi, mắt, ngực…
Tội nghiệp anh chồng khi không bị mang tiếng xấu, vũ phu. Anh ở Mỹ đã lâu rồi, đã hiểu rõ luật lệ Mỹ rồi. Đã hiểu cách xã hội Mỹ đối xử với phụ nữ và đối xử với chó thế nào rồi. Anh đâu có dại gì để cảnh sát Mỹ bắt bỏ tù và được tên tuổi anh được đăng trên báo chí. Anh trước đây đã bất lực trong việc ngăn cản vợ đừng sửa sắc đẹp bây giờ lại mang thêm tiếng đánh vợ.
Sự méo mó đó là do các bắp thịt, các mô bị cắt chung quanh chỗ giải phẫu thẩm mỹ phản ứng qua thời gian. Danh từ y khoa gọi là “capsular contracture.” Tôi không phải là chuyên viên y tế, xin tạm dịch là “sự co rút của các vết thẹo.”
Trong thủ tục sửa sắc đẹp, cơ thể bị cắt, xẻ để tạo các chỗ trống (pocket) cho nhiều ngoại vật (foreign objects) như “collagen,” “silicon,” “plastic,” kim khí được đặt vào. Phần cơ thể bị cắt, tiếp xúc với ngoại vật này sẽ phản ứng và tạo thành một vòng đai thẹo, còn được gọi là “lining” hay “capsule,” giống như thẹo phát triển trên da sau khi da bị cắt hoặc bị phỏng.
Nên biết thêm, phản ứng này xảy ra không riêng gì với giải phẫu thẩm mỹ, mà cả các trường hợp giải phẫu để đặt máy trợ tim, đặt các vòng sụn nhân tạo ở giữa các đốt, khớp xương… Sau khi giải phẫu, tùy trường hợp, dần đã các vòng đai thẹo này bành trướng đè nén trên các ngoại vật hoặc co rút lại làm cho các ngoại vật bị lỏng. Kết quả là mũi giả, ngực giả..v.v.. bị méo mó ít hay nhiều sau một thời gian dài hay ngắn tùy từng cơ thể của mỗi người. Nhiều cô đã ngay sau khi sửa sắc đẹp, bị phản ứng quá phức tạp, phải đi giải phẫu lại để lấy “implant” ra liền tức thì. Đâu có quảng cáo về giải phẫu thẩm mỹ nào nêu ra những chi tiết phức tạp nầy, hoặc đâu có quảng cáo nào đăng bộ ảnh 3 tấm như tôi đã trình bày bao giờ!
Sau khi sửa sắc đẹp được 5-10 năm, vào các dịp “Halloween,” nhiều cô, sau khi sửa sắc đẹp bị lủng, đi ngoài phố, bị hiểu lầm là đang đeo mặt nạ để nhác thiên hạ. Quý vị đã thấy ảnh mới nhất của Farah Fawcet chưa? Thật đúng là tiền mất tật mang.
8. Khi sinh ra là con trai da đen. Lớn lên trở thành con gái da trắng…
Mới nghe qua, không hiểu đây là phép lạ hay ác mộng. Bài học mà chúng ta nhìn thấy từ Michael Jackson rất thích đáng. Tôi xin ghi ra đây để mọi người cùng đọc và suy gẫm.
Michael Jackson sinh ra là một cậu bé da đen bình thường, dễ thương và tài hoa có một không hai. Mỗi năm đi qua, Michael Jackson dần dà biến thành một “quái vật” trước mắt mọi người. Năm 1984 sau khi tung ra cái album “Thriller,” một album được công nhận là bán chạy nhất trong lịch sử nhân loại, hình ảnh của Michael Jackson đăng trên báo cho thấy có sự thay đổi trên nét mặt: Mũi của anh ta được sửa “nhè nhẹ coi rất thanh nhã [Michael Jackson được ông bố gọi với cái “nickname” là “big nose” hồi còn bé,] cặp mắt cũng được nắn lại đôi chút nhìn rất “sexy”. Ngoài ra, Michael Jackson trả lời các câu hỏi của báo chí một cách rõ ràng, mạch lạc bằng cái giọng thật của chính mình.
Ngay sau đó mọi sự chuyển hướng một cách rùng rợn: Michael Jackson mướn cả một tiểu đội bác sĩ thẩm mỹ để, cứ 3-4 tháng, làm cho anh ta một cái mũi mới, một cái cằm mới, lông mày mới, gò má mới… mới đầu, Michael Jackson muốn mình nhìn giống như Diana Ross. Nhưng sau khi nhìn vào gương, anh ta đổi ý muốn mình giống như Liz Taylor. Độc đáo nhất là trong vòng một năm rưỡi, từ 1987 đến giữa năm 1988, da của Michael Jackson thay đã từ mầu “cocoa” thành màu trắng như da bụng cá bông lau. Michael Jackson biến khuôn mặt và cơ thể của mình thành một cái khung vải cho các ông bác sĩ (hay họa sĩ) muốn vẽ gì trên đó thì vẽ.
Người ta còn đồn là mũi của Michael Jackson vì bị sửa đổi nhiều quá đã rụng mất rồi. Hiện anh ta đang đeo một cái mũi giả! “Make up” làm chúng ta không thấy chỗ ráp nối. Báo chí cũng viết về chuyện Michael Jackson uống thuốc kích thích tố phụ nữ để có giọng nói thỏ thẻ như cô đào Marilyn Monroe.
Tôi không hiểu các bác sĩ giải phẫu sắc đẹp cho Michael Jackson có ngủ yên vào buổi tối sau khi đã sửa sắc đẹp cho Michael Jackson hay khôn.” Theo ý kiến cá nhân của tôi, tôi đề nghị vĩnh viễn rút tất cả giấy hành nghề của các ông bác sĩ nầy.
9. Lời kết
Trước khi lấy hẹn sửa sắc đẹp, xin quý vị (nên biết là 15% khách hàng sửa sắc đẹp là đàn ông) hãy dùng chút thì giờ phân tách những lời bình phẩm mà thiên hạ nói tại các cuộc họp mặt xem sao. Nhiều lời bình phẩm có ác ý. Nhưng cũng có nhiều lời nói đúng sự thật. Chúng ta sống trên đất tự do, dĩ nhiên muốn làm gì thì làm trong khuôn khổ luật pháp, nhất là chính mình trả phí tổn cho việc sửa sắc đẹp của mình chứ chẳng có ai đóng góp cắc nào. Tuy nhiên, phải trả một món tiền rất lớn cho một cái giải phẫu trên cơ thể mình, cái giải phẫu sẽ ảnh hưởng suốt đời mình thì không nên vội vàng. Tôi xin ghi lại những lời tiêu biểu như sau như là một cái máy thâu băng:
– Dân Việt làm gì có cái đầu mũi nhọn. Mũi có thể đâm thủng tờ báo!
– Cái sống mũi bén quá có thể dùng cắt dưa hấu được!
– Da mặt căng nhiều lần quá chắc phải cạo râu mỗi sáng vì râu ở bộ phận phía dưới rốn bị kéo lên tới cằm!
– Mắt sửa quá ngủ không nhắm được. Chết cũng không nhắm được. Nhìn mặt lúc nào cũng như đang ngạc nhiên (permanent surprise!).
– Cặp “ví” nhìn như trái “cantaloupe” cắt làm đôi.
David Letterman của đài CBS có nói là:
“Dù cho bạn có xấu xí cách mấy đi nữa. Luôn luôn có ít nhất một người yêu bạn và muốn lập gia đình với bạn”.
[No matter how ugly you are, there is always someone falls in love with you; someone wants to marry you.]
Câu nói này rất phải. Đâu chỉ riêng những người đẹp trai hay đẹp gái mới có vợ có chồng. Nếu lời nói đó chấp nhận được, thì sửa sắc đẹp là chuyện không cần thiết!
Riêng tôi, tôi chỉ xin phép được đóng góp một câu về vấn đề sửa sắc đẹp như sau:
“.Trong cuộc sống vật chất này, nếu chỉ có một vật được coi là thiêng liêng thôi, thì đó phải là thân thể cha sinh mẹ đẻ của mình.”
Ghi chú:
(*) “Plastic”, derived from the ancient Greek word “plastiko,” meaning to mold, to form to reconstruct.
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" 

Tuesday, May 23, 2017

Mối nguy hiểm khi ngủ hơn 9 tiếng mỗi đêm ?

Nếu bạn ngủ quá nhiều vào đêm có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh Alzheimer.


Theo Daily Mail, các nhà khoa học của Trung tâm Y tế Đại học Boston, Anh, đã nghiên cứu và nhận thấy những người luôn dành cả ngày dài ở trên giường có khả năng phát triển bệnh mất trí nhớ trong khoảng 10 năm tiếp theo của cuộc đời.
Kết luận này được đưa ra sau khi các nhà khoa học thực hiện cuộc nghiên cứu trên 2.400 người và theo dõi trong vòng 10 năm. Những người ngủ nhiều hơn 9 tiếng hoặc lâu hơn có khối lượng não nhỏ hơn, thiếu tỉnh táo, mất nhiều thời gian để xử lý thông tin và có dấu hiệu mất trí nhớ.
Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Matthew Pase, cho biết kết quả này cho thấy thời gian ngủ có thể là một công cụ hỗ trợ lâm sàng hữu ích để giúp dự đoán người có nguy cơ tiến triển bệnh mất trí nhớ trong vòng 10 năm tiếp theo.
Các nghiên cứu trước đây cho thấy những người bị chứng mất trí sớm thường có giấc ngủ bị gián đoạn. Đây cũng là một dấu hiệu của thoái hóa thần kinh.
Các nhà khoa học thuộc Đại học California, Mỹ, từng đưa kết luận rằng những người bị bệnh Alzheimer thường bị mất ngủ hoặc gián đoạn giấc ngủ, nhưng không đưa được kết luận liệu người có giấc ngủ kém có bị phát triển thành bệnh Alzheimer hay không.
Một nghiên cứu khác cũng cho thấy protein beta-amyloid trong não sẽ phát triển mạnh ở người có giấc ngủ kém. Protein beta-amyloid phá hủy bộ nhớ, dần dẫn đến bệnh Alzheimer.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới của Trung tâm Y tế Đại học Boston đã cho thấy những trường hợp không thể thức giấc và ra khỏi giường sớm, dù đặt đồng hồ báo thức, được cho là một triệu chứng chứ không phải là một nguyên nhân gây ra những thay đổi của não, dẫn đến bệnh Alzheimer.


Minh Hải
Theo Daily Mail


__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay

Featured Post

So sánh Medicare Advantage và Medigap: Chương trình nào là sự lựa chọn tốt nhất?

  Quý vị khong nên quá tin tưởng vào Medicare và Medicaid. Với cái đà nầy GOP sẽ bớt dần ngân quỹ cho các chương trình giúp người già, b...

Popular Posts